OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Pravidlá nakladania s osobnými údajmi MUZZA design s.r.o.

 

1. Informácie o Muzza.sk

1.1. Tieto pravidlá nakladania s osobnými údajmi spoločnosti Muzza design s.r.o., IČO: 06450938, so sídlom CHUDENICKÁ 1059/30, Hostivař, 102 00 Praha,
zapísanej v obchodnom registri pod sp. zn. 282409C vedenú na Mestskom súde v Prahe (ďalej len “Muzza.sk”) upravujú zásady spracovania osobných údajov návštevníkov webových stránok www.muzza.sk (ďalej len “webové stránky”), najmä ich registrovaných užívateľov (ďalej len “užívateľ” ) a zákazníkov Muzza.sk, ktorí urobia prostredníctvom webových stránok objednávku (ďalej len “zákazník”).
1.2. Muzza.sk pôsobí pri spracovaní osobných údajov ako správca a určuje tak, za akým účelom a akými prostriedkami bude dochádzať k spracovaniu osobných údajov.
1.3. Muzza.sk nevymenovala poverenca pre ochranu osobných údajov.

 

2. Aké údaje spracovávame?

2.1. Údaje poskytnuté zákazníkmi, potenciálnymi zákazníkmi a užívateľmi. Na Muzza.sk spracovávame osobné údaje o zákazníkoch, potencionálnych zákazníkoch a používateľoch. Primárne sú spracovávané osobné údaje, ktoré nám sami poskytnete pri registrácii na Muzza.sk alebo pri vytvorení Vašej objednávky.
2.2. Tieto údaje zahŕňajú najmä e-mailovú adresu a v prípade zákazníkov aj meno a priezvisko, adresu, telefónne číslo a platobné údaje. Ak budete chcieť, môžete uviesť aj ďalšie údaje, napríklad adresu zamestnania alebo poznámku o možných časoch doručenia.
2.3. Údaje získané prostredníctvom Facebooku. Ak pre registráciu využijete sociálnu sieť Facebook, umožníte Muzza.sk tiež prístup k Vášmu verejnému profilu, dátume narodenia, údajmi o aktuálnom mieste pobytu a e mailovej adrese. Súčasťou Vášho verejného profilu na Facebooku je Vaše meno a priezvisko, profilový obrázok, veková kategória, údaj o pohlaví a ďalšie verejné informácie podľa vášho nastavenia.
2.4. Údaje získané prostredníctvom cookies. Ak ste vo Vašom prehliadači povolili ukladanie cookies a súhlasíte s ich používaním, získava Muzza.sk údaje o návšteve webových stránok, vašich preferenciách, prehliadaných produktoch a ďalšej aktivite na webových stránkach.
2.5. Muzza.sk nezbiera ani inak nespracováva akékoľvek citlivé osobné údaje zahrňujúce napr. údaje o Vašom zdravotnom stave, vyznania alebo viery a pod.

 

3. Na aké účely údaje spracovávame?

3.1. Pre vybavenie Vašej objednávky, tj. Na plnenie zmluvy medzi Muzza.sk a zákazníkom, využívame Vaše meno a priezvisko a kontaktné údaje. Spracovanie údajov v tomto prípade zahŕňa všetky činnosti od zaevidovania objednávky, jej spracovanie, vrátane zaplatenia a doručenie objednaného tovaru. Ak údaje neboli poskytnuté nemôže Muzza.sk vybaviť Vašu objednávku.
3.2. Pre ponuku našich produktov zákazníkom Muzza.sk formou obchodných oznámení využíva Muzza.sk predovšetkým emailovú adresu. Spracovanie prebieha v tomto prípade iba po udelení vášho súhlasu, ktorý je úplne dobrovoľný a jeho neudelenie nemá vplyv na dokončenie Vašej objednávky. Súhlas Muzza.sk udeľujete v priebehu registrácie na Muzza.sk. Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať kliknutím na príslušný odkaz umiestnený v každom obchodnom oznámení alebo zaslaním emailu na [email protected]. Ak súhlas odvoláte, nebudeme Vaše údaje naďalej pre účely zasielania obchodných oznámení spracovávať.
3.3. Pre lepšie cielenie reklamy a propagácie Muzza.sk spracováva Muzza.sk pri využití cookies údaje o návšteve webových stránok, prezeraných produktoch a ďalšej aktivite na webových stránkach. Spracovanie je možné len na základe Vášho súhlasu s používaním príslušných cookies. Spravidla na základe uvedených dát získava Muzza.sk štatistiky, analýzy a reporty o správaní užívateľov webových stránok. V tomto prípade je spracovanie osobných údajov spravidla automatizované.

 

4. Odvolanie súhlasu a zrušenie zasielania obchodných oznámení

Užívatelia aj zákazníci Muzza.sk môžu kedykoľvek zrušiť odoberanie obchodných oznámení, a to:
• kliknutím na príslušný odkaz umiestnený v päte každého obchodného oznámenia; alebo
• namietať proti spracovaniu osobných údajov u Muzza.sk na e-mailovej adrese [email protected] alebo prostredníctvom ďalších kontaktov uvedených v týchto pravidlách.
Cookies. Pokiaľ chcete na svojom zariadení zakázať ukladanie cookies, môžete zmeniť nastavenia priamo vo svojom prehliadači. V prípade, že zakážete Muzza.sk ukladanie cookies, nemusia niektoré časti webových stránok pracovať správne.

 

5. Kto má prístup k údajom?

5.1. V prvom rade sú osobné údaje spracovávané Muzza.sk a jej zamestnancami. Všetky osoby, ktoré majú prístup k osobným údajom sú zaviazané k mlčanlivosti a tento záväzok trvá aj po skončení ich spolupráce s Muzza.sk.
5.2. Muzza.sk ďalej ako správca poveruje spracovaním osobných údajov ďalšie subjekty, ako tzv. spracovateľa. Spracovateľom je každý orgán, ktorý spracúva osobné údaje pre Muzza.sk na účely a spôsobom, ktoré Muzza.sk stanovuje. V prípade, keď je so spracovaním vyžadovaný Váš súhlas, odovzdávame údaje spracovateľom iba v prípade, že ste súhlas udelili. Spracovateľom odovzdávame iba tie údaje, ktoré nevyhnutne potrebujú na zabezpečenie svojich služieb. Medzi spracovateľa, ktoré Muzza.sk využíva, patria:
• prepravná spoločnosť – Česká pošta, s.p., Direct Parcel Distribution CR, s. r. o., General Logistic Systems CR, s.r.o., DB Schenker CR
• Google LLC (nástroje pre on-line marketing)
• Facebook, Inc. (nástroje pre on-line marketing)
• GoPay platobná brána
• ELMS service s.r.o.
• MailChimp (nástroj pre zasielanie emailového oznámenia)

 

6. Ako dlho údaje spracovávame?

6.1. Muzza.sk spracováva osobné údaje na účely vykonávania zmluvy po celú dobu vybavovania objednávky, vrátane jej zaplatenia a doručenia tovaru. Zo zákona Muzza.sk následne uchováva niektoré údaje obsiahnuté v účtovných dokladoch.
6.2. Obchodné oznámenia sú zasielané používateľom po celú dobu, po ktorú trvá súhlas s ich zasielaním. V prípade zákazníkov sú obchodné oznámenia zasielané do doby, než dôjde k odchodu ich odberu, prípadne do doby, než je vznesená námietka proti spracovaniu Vašich údajov na tento účel, najdlhšie však po dobu stanovenú všeobecne záväznými právnymi predpismi.
6.3. Údaje získané na marketingové účely prostredníctvom cookies spracováva Muzza.sk po celú dobu trvania súhlasu s používaním cookies, tj. po dobu, kedy ukladanie cookies povolíte vo svojom prehliadači, prípadne do doby, než je vznesená námietka proti spracovaniu Vašich údajov za týmto účelom.
6.4. Ďalšie spracovanie osobných údajov nad rámec uvedených lehôt vykonáva Muzza.sk iba v prípade, že je to nevyhnutné na splnenie povinností vyplývajúcich z právnych predpisov, ktoré sa na Muzza.sk vzťahujú.

 

7. Aké sú vaše práva?

7.1. V súvislosti so spracovaním osobných údajov sa môžete obrátiť na Muzza.sk a požadovať:
• Informácie ohľadom osobných údajov, ktoré Muzza.sk spracováva, o účele a povahe spracúvania osobných údajov, vrátane informácie o prípadných príjemcoch osobných údajov mimo Muzza.sk. Všeobecné informácie o činnostiach spracovaní osobných údajov sú obsiahnuté v týchto pravidlách.
• Prístup k údajom, ktoré ste poskytli Muzza.sk, či už v priebehu registrácie alebo vytvorení objednávky. V prípade uplatnenia tohto práva Vám Muzza.sk potvrdí, či a aké konkrétne osobné údaje sú spracovávané a prípadne Vám budú tieto údaje sprístupnené spolu s informáciami o ich spracovaní.
• Opravu osobných údajov, ak sú akokoľvek nepresné alebo neúplné. Iba v prípade aktuálnych údajov môže Muzza.sk správne vybaviť Vašu objednávku.
• Vysvetlenie a odstránenie nevyhovujúceho stavu (napr. blokáciu, opravu, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov), ak sa domnievate, že Muzza.sk spracováva osobné údaje v rozpore s ochranou Vášho osobného a súkromného života alebo v rozpore s právnymi predpismi.
• Vymazanie osobných údajov (tzv. právo byť zabudnutý) alebo ich obmedzené spracovanie, ak už nie sú potrebné na uvedené účely, alebo ak už Muzza.sk nemá zákonný dôvod osobné údaje spracovávať, vrátane prípadov, keď s ich ďalším spracovaním nesúhlasíte. V rámci splnenia uvedených podmienok Muzza.sk Vaše údaje úplne alebo čiastočne zlikviduje.
• Prenesenie automatizovane spracovávaných osobných údajov získaných na základe Vášho súhlasu od Muzza.sk k inému subjektu, kedy Muzza.sk odovzdá Vaše osobné údaje v bežne používanom formáte Vám alebo inému správcovi podľa Vášho želania.
7.2. Ďalej môžu zákazníci Muzza.sk namietať proti spracovaniu osobných údajov v prípade zasielania obchodných oznámení alebo vyhodnocovanie nákupných preferencií, na základe ktorej Muzza.sk okamžite ukončia spracovanie osobných údajov pre tieto účely.
7.3. Mimo vyššie uvedené oprávnenia máte vždy možnosť obrátiť sa v prípade porušenia povinností Muzza.sk sa sťažností na Úrad na ochranu osobných údajov.

 

8. Bezpečnosť

8.1. Muzza.sk dbá na bezpečnosť Vašich údajov. Nakladanie s osobnými údajmi prebieha plne v súlade s platnými právnymi predpismi, vrátane všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR). Muzza.sk kladie pri spracovaní osobných údajov veľký dôraz na technické aj organizačné zabezpečenie spracúvaných údajov.
8.2. Všetky osobné údaje v elektronickej forme sú uložené v databázach a systémoch, ku ktorým majú prístup iba osoby, ktoré potrebujú s osobnými údajmi bezprostredne nakladať na účely uvedené v týchto pravidlách, a to len v nevyhnutnom rozsahu. Prístup k týmto osobným údajom je chránený heslom a firewallom. Zabezpečenie osobných údajov je zo strany Muzza.sk pravidelne testované a ochranu priebežne vylepšujeme.

 

9. Kontakt

S akýmikoľvek pripomienkami ohľadne spracovania osobných údajov, alebo v prípade uplatnenia svojich práv sa môžete obracať na Muzza.sk e-mailom na adrese [email protected], alebo na telefónnom čísle +421 2/222 002 33.

 

10. Účinnosť

10.1. Tieto pravidlá sú účinné od 01. 04. 2021.

Close Môj košík
Close Zoznam želaní
Close

Close
Navigácia
Categories